Sign In   Register
სოსო ჯაჭვლიანი
839
კარლ გუსტავ იუნგი | Carl Gustav Jung
899
შვილების მთავარი პრობლემა კარლ გუსტავ იუნგი | Carl Gustav Jung
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.75k
მტერი მტერსა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
6.11k
ხამს მოყვარე შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.23k
რა ვარდმან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.93k
ქმნა მართლისა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
3.41k
ჭირსა შიგან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.37k
რაც არა გწადდეს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
783
რა ვარდმან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.4k
სიცრუე და ორპირობა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.18k
რასაცა გასცემ შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.19k
თუ ყვავი ვარდსა იშოვნის შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.03k
ზოგჯერ თქმა სჯობს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.69k
ოდეს ტურფა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.88k
ოდეს კაცსა დაეჭირვოს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
869
მზისა შუქთა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.15k
ლეკვი ლომისა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.09k
კოკასა შიგან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.73k
კარგი საქმე შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.32k
თავი შენი შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli