Sign In   Register
სოსო ჯაჭვლიანი
775
კარლ გუსტავ იუნგი | Carl Gustav Jung
843
შვილების მთავარი პრობლემა კარლ გუსტავ იუნგი | Carl Gustav Jung
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.53k
მტერი მტერსა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
5.24k
ხამს მოყვარე შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.12k
რა ვარდმან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.79k
ქმნა მართლისა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.93k
ჭირსა შიგან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.25k
რაც არა გწადდეს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
733
რა ვარდმან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.22k
სიცრუე და ორპირობა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.13k
რასაცა გასცემ შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.01k
თუ ყვავი ვარდსა იშოვნის შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.84k
ზოგჯერ თქმა სჯობს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.5k
ოდეს ტურფა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.59k
ოდეს კაცსა დაეჭირვოს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
804
მზისა შუქთა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.06k
ლეკვი ლომისა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1k
კოკასა შიგან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.49k
კარგი საქმე შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.19k
თავი შენი შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli