Sign In   Register
სოსო ჯაჭვლიანი
816
კარლ გუსტავ იუნგი | Carl Gustav Jung
880
შვილების მთავარი პრობლემა კარლ გუსტავ იუნგი | Carl Gustav Jung
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.69k
მტერი მტერსა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
5.84k
ხამს მოყვარე შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.2k
რა ვარდმან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.88k
ქმნა მართლისა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
3.25k
ჭირსა შიგან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.32k
რაც არა გწადდეს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
761
რა ვარდმან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.3k
სიცრუე და ორპირობა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.16k
რასაცა გასცემ შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.11k
თუ ყვავი ვარდსა იშოვნის შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.95k
ზოგჯერ თქმა სჯობს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.61k
ოდეს ტურფა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.77k
ოდეს კაცსა დაეჭირვოს შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
841
მზისა შუქთა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.11k
ლეკვი ლომისა შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.04k
კოკასა შიგან შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
2.66k
კარგი საქმე შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli
1.28k
თავი შენი შოთა რუსთაველი / Shota Rustaveli